Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Trap Community Association Trap Community Association Trap Community Association

Cymraeg

Photo

Cymdeithas Gymunedol Trap

Mae Cymdeithas y Pentref wedi cynhyrchu cyfres o syniadau blaengar er mwyn arddangos ei threftadaeth drwy ddefnyddio byrddau ffotograffau, byrddau stori, paneli hanes a thaflenni gwybodaeth yn neuadd y pentref. Yn ogystal, maent wedi ymchwilio a chynhyrchu 2 daith gerdded sy'n canolbwyntio ar hanes a threftadaeth leol a thaflenni i dywys ymwelwyr o amgylch y gymdogaeth. Mae yno gornel dreftadaeth â chyfrifiadur a lamineiddiwr er mwyn arddangos ac argraffu hanes ac atgofion yr ardal leol ac er mwyn ychwanegu deunydd newydd a diddorol i'w gynnwys yn y gronfa ddata. Cafodd matiau bwrdd ar gyfer y caffi eu cynhyrchu gan ddefnyddio brasluniau hanesyddol gan wirfoddolwr lleol.

English

Photo

Trap Community Association

This village Association has produced an innovative set of ideas to display their heritage by using photo-boards, story boards, history panels and information leaflets at the village hall. They also researched and produced 2 local heritage and history walks with leaflets to guide the visitor around the immediate area. There is a heritage corner with a computer and laminator to display and print histories and memories of the locality and to add new and interesting material for inclusion on the database. Placemats for the cafe were produced using historical sketches by a local volunteer.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government