Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Tenants and Residents of East Carmarthenshire Tenants and Residents of East Carmarthenshire Tenants and Residents of East Carmarthenshire

Cymraeg

Photo

Tenantiaid a Thrigolion Dwyrain Sir Gaerfyrddin (TREC)

Mae'r grŵp wedi gosod 2 banel esboniadol sy'n dangos treftadaeth naturiol a Rhufeinig y coetir lleol ym Mharc y Bryn, Caerfyrddin. Mae'r coetir yn agos at yr Amffitheatr Rufeinig yng Nghaerfyrddin ac yn eiddo i Wasanaethau Tai Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae TREC wedi cysylltu eu deunydd i'r wefan leol drwy gôd QR. Fel rhan o ail brosiect, gosodwyd llwybr cerfluniau hyfryd o gerfiadau anifeiliaid a murluniau er mwyn dangos y dreftadaeth naturiol a Rufeinig hon. Gwnaeth y cerflunydd Paul Clarke gynnwys preswylwyr a'r ysgol leol yn y broses cynllunio ac ymchwilio ac mae'n werth ymweld â'r llecyn gorffenedig!

English

Photo

Tenants and Residents of East Carmarthenshire (TREC)

This group has installed 2 interpretation panels showing the natural and Roman heritage of local woodland in Park Hall Carmarthen. The woodland is near to the Roman amphitheatre in Carmarthen and is owned by Carmarthen County Council Housing Services. TREC have linked their material to the local website by QR code. A second project installed a lovely sculpture trail of animal carvings and murals to show this natural and Roman heritage. Sculptor Paul Clarke involved the local school and residents in the planning and research and the finished product is well worth a visit!

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government