Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

St Clear’s Town Council St Clear’s Town Council St Clear’s Town Council

Cymraeg

Photo

Cyngor Tref Sanclêr

Mae'r Cyngor Tref wedi sefydlu llwybr treftadaeth ar gyfer y dref gan ddefnyddio paneli deunydd esboniadol i dynnu sylw at fanylion hanesyddol allweddol ynghylch y dref a'i phobl. Mae'r paneli'n gysylltiedig â thaflen dreftadaeth a gwybodaeth fanylach ar y wefan leol. Darperir gwybodaeth allweddol ynghylch hanes lleol sy'n cynnwys Helyntion Beca, y Mabinogi, y Priordy, y Normaniaid, Thomas Charles ac eraill. Yn ogystal, maent wedi cynhyrchu llwybr sain ynghylch hanes y dref gan ddefnyddio'r ymchwil a gasglwyd gan wirfoddolwyr lleol er mwyn tywys ymwelwyr o amgylch y dref. Mae hwn wedi'i gysylltu'n briodol â phanel deunydd esboniadol a thaflen llwybr treftadaeth ar gyfer pentref Bancyfelin sydd gerllaw.

English

Photo

St Clear’s Town Council

The Town Council has set up a town heritage trail using interpretation panels to highlight key historical details about the town and its people. The panels link to a heritage leaflet and to more detailed information on the local website. Key information is provided on local history that includes the Rebecca Riots, the Mabinogion, the Priory, the Normans, Thomas Charles and others. They have also produced an audio trail of the history of the town that uses the research gathered by local volunteers to take visitors around the town. This links nicely to an interpretation panel and heritage trail leaflet for nearby Bancyfelin.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government