Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

National Botanical Gardens of Wales National Botanical Gardens of Wales National Botanical Gardens of WalesNational Botanical Gardens of Wales

Cymraeg

Photo

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae'r prosiect hwn wedi amlygu ac adfer y gwelyau addurnol gwreiddiol ar un ochr yr Ardd Furiog ac wedi gosod deunydd esboniadol newydd ynghylch hanes a gwaith y gorffennol yn yr ardal ddiddorol hon. Mae'n cynnwys dyfais wrando sydd angen ei throi yn disgrifio bywyd bachgen ifanc, garddwr a morwyn a fu'n gweithio ar yr ystâd. Yn ogystal, maent wedi cynhyrchu taflenni ac arddangosfeydd hanesyddol ar gyfer ymwelwyr er mwyn gwella eu profiad.

Yn ogystal, mae'r Ardd wedi comisiynu ffilm hanesyddol arbennig sy'n dangos y gwahanol gamau o ran datblygu tirwedd yr Ardd o'r 16eg ganrif drwy wahanol gyfnodau'r datblygiad.

English

Photo

National Botanic Gardens of Wales

This project has revealed and restored the original ornamental beds on one side of the Walled Garden and set up new interpretation of the history and past workings of this fascinating area. It includes a U turn listening device depicting the lives of a young boy, a gardener and a maid who worked on the estate. They have also produced visitor leaflets and historical displays to enhance the visitor experience.

The Gardens have also commissioned a superb historical film showing the different phases of the Garden’s landscape development from the 16th century through its various eras of development.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government