Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Gwili Railway Preservation SocietyGwili Railway Preservation SocietyGwili Railway Preservation Society

Cymraeg

Cymdeithas Gadwraeth Rheilffordd Gwili

Cymdeithas Gadwraeth Rheilffordd Gwili

Mae'r Gymdeithas wedi gosod paneli deunydd esboniadol yn y brif orsaf er mwyn amlinellu ei hanes ac wedi cynhyrchu taflen lawn gwybodaeth sy'n rhoi hanes a straeon uniongyrchol i deithwyr ynghylch llwybr y rheilffordd. Yn ogystal, mae'r Gymdeithas wedi datblygu ei hadnoddau digidol drwy brynu amrywiaeth o offer er mwyn dangos data o'i harchif i grwpiau, cymdeithasau ac ymwelwyr sydd â diddordeb fel rhan o amgueddfa'r rheilffordd. Bydd ail-greu arwydd yr orsaf ar Gyffordd Abergwili yn ychwanegu at fanylder hanesyddol traddodiadol y rheilffordd.

English

Gwili Railway Preservation Society

Gwili Railway Preservation Society

The Society has installed interpretation panels in the main station to highlight its history and produced an informative leaflet giving passengers  first hand history and stories about the railway’s route. They have also developed their digital resources by purchasing a range of equipment to show their archived data to interested groups, societies and visitors as part of their railway museum. A reproduction of the station sign at the Abergwili Junction will add authentic historical detail to the railway line.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government