Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Dyffryn Cennen Community Council Dyffryn Cennen Community Council

Cymraeg

Photo

Cyngor Cymuned Dyffryn Cennen

Mae'r gymuned wedi gosod 3 phanel deunydd esboniadol yn ardaloedd Trap, Llandyfân a Ffair-fach. Mae'r paneli'n amlinellu hanes cyfoethog yr ardal ac yn darlunio hanes yr anghydffurfwyr yn yr ardal, yr hen ffatrïoedd ar afon Llwchwr a hanes Ysgol Glyn Hir. Maent yn cynnig golwg ar fywydau pobl yn ystod yr amser hwnnw ac yn ganlyniad i waith ymchwil lleol gan y grŵp a'i wirfoddolwyr. 

English

Photo

Dyffryn Cennen Community Council

The community has sited 3 interpretation panels at Trap, Llandyfan and Ffairfach. The panels highlight the rich history of the area and illustrate its nonconformist history, the old factories on the Llwchwr and the history of Glyn Hir School. They provide an insight into the lives of the people during that time and are the result of local research by the group and its volunteers. 

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government