Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Cilycwm Community Association Cilycwm Community Association Cilycwm Community Association

Cymraeg

Photo

Cymdeithas Gymunedol Cil-y-cwm

Mae gwirfoddolwyr y Gymdeithas wedi cynhyrchu llyfr dwyieithog darluniadol arbennig ynghylch hanes y ffermydd a'r enwau caeau yn yr ardal sef Enwau yn y Tirwedd - Blaenau Tywi.  Mae'r llyfr yn cofnodi hanes a datblygiad y dirwedd leol ac mae'n cynnwys mapiau a ffotograffau o'r ardal ac yn cysylltu â nifer o ffynonellau gwybodaeth eraill.  Mae hwn yn ddarn arbennig o ymchwil a chaiff copïau eu dosbarthu i archifau ac amgueddfeydd yn lleol ac yn genedlaethol. Cafwyd cefnogaeth gan y grŵp cymunedol cyfan i ymchwilio i'r hanes hwn sydd wedi cael adolygiadau gwych ar y wefan leol.

English

Photo

Cilycwm Community Association

The Association’s volunteers have produced an excellent illustrated bilingual book on the history of the farms and field names in the area – Blaenau Tywi – Names in the Landscape.  The book charts the history and development of the local landscape and includes maps and photos of the area and links to many other sources of information. This is a superb piece of research and copies will be distributed to archives and museums locally and nationally. There has been support from the whole community group to research this history which has had great reviews on the local website.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government