Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Carmarthen Town Council Carmarthen Town Council Carmarthen Town Council

Cymraeg

Photo

Cyngor Tref Caerfyrddin

Mae Cyngor Tref Caerfyrddin wedi darparu 4 panel esboniadol newydd mewn safleoedd allweddol yng Nghaerfyrddin er mwyn dangos hanes a diwylliant y dref - yr Hen Dderwen, ger yr Afon ac ardal y Priordy. Mae'r paneli yn dangos hanes cwryglau afon Tywi, porthladd Caerfyrddin a hanes lleol y dref. Fel rhan o ail brosiect, crëwyd llwybr sain rhyngweithiol yn y dref a llyfrynnau gwybodaeth newydd ynghylch hanes y cwrwgl ar afon Tywi. Gwnaeth y Gymdeithas Gwrwgl leol ddarparu'r ymchwil a'r manylion hanesyddol ar gyfer y llyfryn ac mae'r grŵp hanes lleol wedi darparu'r ymchwil. Mae codau QR wedi cael eu defnyddio i gysylltu'r prosiectau diddorol hyn â gwefan y Dref.

Elfen olaf y prosiect yw cyfres o bosteri digidol ynghylch hanes y Dref, panel yn dangos hanes yr Eisteddfod leol a gasebo ar gyfer digwyddiadau, sy'n dangos manylion hanesyddol y dref.

English

Photo

Carmarthen Town Council

Carmarthen Town Council has provided 4 new interpretation panels at key sites in Carmarthen to illustrate the history and culture of the town - at the Old Oak, the River front  and the Priory area. The panels display the history of the Tywi coracles, the port of Carmarthen and local town history. A second project has created an interactive audio trail of the town and new information booklets on the coracle history on the Tywi. The local Coracle Association provided the research and historical details for the booklet and the local history group have provided the research. QR codes have been used to link these fascinating projects to the Town’s website.

The final element is a series of digital posters of the Town’s history, a panel illustrating the local Eisteddfod history and an event gazebo showing historical details of the town.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government