Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Brechfa Forest and Llanllwni Mt Tourism Cluster AssociationBrechfa Forest and Llanllwni Mt Tourism Cluster AssociationBrechfa Forest and Llanllwni Mt Tourism Cluster Association

Cymraeg

Photo

Coedwig Brechfa a Chymdeithas Clwstwr Twristiaeth Mynydd Llanllwni

Mae'r Grŵp Clwstwr Twristiaeth lleol wedi cynhyrchu posteri atyniadol ynghylch treftadaeth hanesyddol a naturiol yr ardal brydferth hon i'w defnyddio gan siopau lleol. Caiff hyn ei ategu gan lyfrynnau gwybodaeth am amrywiaeth o fanylion hanesyddol ynghylch bywyd traddodiadol yn y fforest a data hanesyddol lleol. Mae'r deunydd hwn wedi cael ei gysylltu â gwefan dreftadaeth drwy godau QR y gellir eu cyrchu drwy i-phone. Yn ogystal, mae'r grŵp wedi comisiynu ffotograffau a gwybodaeth newydd ynghylch treftadaeth yr ardal ac wedi'u hychwanegu at gronfa ddata Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol sydd ar gael yn genedlaethol. Gweithiodd y grŵp gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed er mwyn sefydlu'r cyswllt newydd hwn.

English

Photo

Brechfa Forest and Llanllwni Mt Tourism Cluster Association

The local Tourism Cluster group has produced attractive wall mounted posters of the historical and natural heritage of this beautiful area for use by local outlets. This is supplemented by information booklets on a variety of historical details of traditional forest life and local historical data. This material has been linked to a heritage website via QR codes that can be accessed via i-phone. The group has also commissioned photos and new heritage information about their area and added it to the Historic and Environmental Record database held nationwide. They worked with Dyfed Archaeological Trust to establish this new link.

Brechfa Forest and Llanllwni Mt Tourism Cluster Association Brechfa Forest and Llanllwni Mt Tourism Cluster Association Brechfa Forest and Llanllwni Mt Tourism Cluster Association
RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government